PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA PRESTACIÓ O LA GESTIÓ DEL SERVEI DEL BAR DE LA PISCINA, EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT I PER CONTRACTAR MITJANÇANT CONCURS EN PROCEDIMENT OBERT

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LES LICITADORES I PUBLIC EN GENERAL SOBRE L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ DE LES LICITACIONS I DOCUMENTACIÓ: Des del 9 de març de 2018 i segons el que estableix la llei 9/2017 de Contractes del sector públic, els anuncis de de licitacions dels contractes de l’Ajuntament de Vilamaniscle i la resta de […]

SUBVENCIONS DIPUTACIO DE GIRONA ANUALITAT 2019

            SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019 La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 38.731,36€ a l’Ajuntament de La Vajol per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: DESPESES D’INVERSIÓ: Urbanització Plaça del Pou (31.633,60 €) DESPESES CULTURALS: […]

INFORME TÈCNIC CONVOCATORIA CONTRACTACIÓ GARANTIA JUVENIL

Informe tècnic   PROPOSTA DE CONTRACTACIO DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT A TRAVÉS DE LA SUBVENCIO DESTINADA A INCENTIVAR LA CONTRACTACIO EN PRACTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIARIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL DE CATALUNYA ADREÇAT A MENORS DE 30 ANYS TITULATS I EN SITUACIO D’ATUR, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT SOC018/18/00414, SUBVENCIONAT PEL SERVEI D’OCUPACIO DELO DEPARTAMENT DE […]

1 2 3 4