CANVI D’HORARI PER LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL DIA 12 DE DESEMBRE DE 2022

Degut a la incompatibilitat horària d’alguns dels membres del tribunal qualificador, l’Ajuntament considera convenient realitzar un canvi d’horari per la seva constitució i l’horari de la realització de les proves per els aspirants.

Horari Constitució Tribunal qualificador: 9:30 h.

Horari realització de les proves : 10:00h

Decret canvi horari proves selectives