CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ÚS, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-PISCINA DE VILAMANISCLE

Ens plau anunciar que l’Ajuntament de Vilamaniscle posa a disposició dels interessats el plec de clàusules administratives particulars que regeixen la prestació o la gestió del servei del bar de la piscina, en la modalitat d’arrendament i per contractar mitjançant concurs en procediment obert per la contractació del servei d’ús, gestió i explotació del servei […]