SUBASTA D’UNA PARCEL.LA A VILAMANISCLE MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB LA OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ, EL PREU, PER A L’ALIENACIÓ DE LA PARCEL-LA 20 DEL CARRER L’ALBERA DE VILAMANISCLE. 

Consultar el plec de causules:

Plec Clausules subasta

finca cadastral dades