PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA PRESTACIÓ O LA GESTIÓ DEL SERVEI DEL BAR DE LA PISCINA, EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT I PER CONTRACTAR MITJANÇANT CONCURS EN PROCEDIMENT OBERT

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LES LICITADORES I PUBLIC EN GENERAL SOBRE L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ DE LES LICITACIONS I DOCUMENTACIÓ:

Des del 9 de març de 2018 i segons el que estableix la llei 9/2017 de Contractes del sector públic, els anuncis de de licitacions dels contractes de l’Ajuntament de Vilamaniscle i la resta de documentació de les licitacions que es publiquen en el present perfil del contractant es troba allotjada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Les persones interessades poden accedir a la informació i documentació dels contractes a travès dels links que per a cada contracte s’insereixen en aquesta web o bé directament a través de la web de la Plataforma de Contractació de l’estat.

Premeu aquí per consultar Plec de clàusules