INFORME TÈCNIC CONVOCATORIA CONTRACTACIÓ GARANTIA JUVENIL

Informe tècnic

 

PROPOSTA DE CONTRACTACIO DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT A TRAVÉS DE LA SUBVENCIO DESTINADA A INCENTIVAR LA CONTRACTACIO EN PRACTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIARIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL DE CATALUNYA ADREÇAT A MENORS DE 30 ANYS TITULATS I EN SITUACIO D’ATUR, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT SOC018/18/00414, SUBVENCIONAT PEL SERVEI D’OCUPACIO DELO DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I COFINANÇAT PER LA INICIATIVA D’OCUPACIO JUVENIL I EL FONS SOCIAL EUROPEU 2014-2020, AMB UN COFINANÇAMENT DEL 91,89%

 

En compliment del es bases de la convovatoria s’ha realitzat la selecció del personal d’acord amb el procediment establert i publicat a la seu electrònica de la web corporativa i a través de l’oficina de treball de la Generalitat (OTG).

L’ajuntament del a Vajol desenvoluparà el projecte i vetllarà per la seva correcta aplicació i pel compliment de les bases de la convocatòria fins a la justificació, custodiant la documentació pertinent amb l’objectiu de poder resoldre els possibles requeriments que arribin amb posterioritat.

 

Primer.- Les característiques del lloc de treball que es proposen son les següents;

Les tasques que realitzarà la el/la jove treballadora contractada estan vinculades a la seva titulació acadèmica i es troben recollides en el pla de pràctiques:

 

  • Servei de neteja i manteniments de vies publiques.

Segon.- Condicions de treball:

 

  • Règim jurídic: Laboral temporal
  • Retribucions: 1.115,65€ nets mensuals
  • Jornada: 40 hores setmanals
  • Durada: 6 mesos

 

La duració del contracte tindrà vigència de 6 mesos, al 100% del a jornada, des del 31 d’octubre al 30 d’abril de 2019

 

3.- Selecció:

 

Cercar i seleccionar la persona destinatària de la contractació de pràctiques subvencionada d’acord amb els condicions exigides a la base 6 de l’ordre TSF/115/2018 de 12 de juliol i el procediment publicat a la seu electrònica de la web corporativa de concurs amb valoració de mèrits i entrevista.
Tots els requisits i les condicions previstes en aquesta base s’han de mantenir i poder acreditar a la data immediatament anterior a l’inici del contracte.
4.- Resultats de la selecció:
 
LLOC DE TREBALL
MEMBRES DEL PROCES SELECTIU
DIA I HORA ENTREVISTA
Neteja i manteniment vies públiques
 
 
Joan Fàbregas Jordà
Ramon Bonaterra Moltó
Josep Maria Pijoan
Dimecres, 17 d’octubre a partir de les 17:00h

 

Una vegada reunits, a l’inici de l’entrevista es fa una comprovació del compliment dels requisits i la documentació aportada, seguidament es fa valoració de mèrits i finalment, es va dur a terme l’entrevista d’uns 20 minuts aproximadament per avaluar l’adequació al projecte:

 

NENTEJA I MANTENIMENT VIES PUBLIQUES VALORACIÓ MERITS VALORACIO ENTREVISTA RESULTAT
S.LL.C 15 25 40
S.S.R 18 35 53
M.B.B 10 28 38

 

5.- Conclusions:

Es proposa la contractació des del 31 d’octubre de 2018 fins el 30 d’abril de 2018 a jornada complerta de:

 

Sergi Solé Ramos

 

6.- Contractació:

 

La persona proposada per la contractació haurà d’estar en disposició d’incorporar-se a les seves funcions el dia que se’l convoqui per fer-ho, llevat de causa de força major documentada fefaentment.

Un cop efectuada la contractació, l’aspirant disposarà d’un termini de 5 dies la documentació original acreditativa de la titulació presentada per adoptar a la convocatòria i també de la documentació acreditativa del coneixement del català.

El contracte inclourà una clàusula establint un període de prova d’un mes dins el qual es podrà produir el cessament per causes motivades d’inequació a les exigències professionals del programa d’actuació al qual s’adscriuen el contractes.

 

 

 

 

Ramon Boanterra Moltó

 

Alcalde

 

La Vajol, 23 d’octubre de 2018