CONVOCATÒRIA DE PROCÉS DE SELECCIÓ PER SECRETARIA

L’alcalde de Vilamaniscle com a capital de l’agrupació ha dictat resolució per declarar aprovades provisionalment les llistes d’admesos i exclosos.

Aquesta resolució es fa pública a la seu electrònica de la capital de l’agrupació o a la seu electrònica municipal, i les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la resolució indicada per esmenar els defectes de la seva sol·licitud inicial o per complementar la documentació que es requereix en el procés de selecció.

Es considera que desisteixen de la seva petició les persones aspirants que figurin com a excloses en aquesta llista provisional i no esmenin dins d’aquest termini, el defecte que els sigui imputable i que hagi motivat la seva exclusió.

Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb l’art. 45 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Decret alcaldia