BAN MUNICIPAL.- Vilamaniscle es troba en estat d’excepcionalitat per sequera

Vilamaniscle es troba en estat d’excepcionalitat per sequera, la qual cosa comporta un seguit de
limitacions i restriccions d’ús de l’aigua.

Atès que l’autoritat competent en matèria d’utilització dels recursos hídrics, l’Agència Catalana de l’Aigua, ha declarat el municipi de Vilamaniscle en estat d’excepcionalitat mitjançant resolució ACC/1548/2023 del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual es modifiquen els estats de sequera pluviomètrica de diferents unitats d’explotació i es declara en EMERGÈNCIA.
El municipi de Vilamaniscle forma part de l’àmbit de declaració de l’estat d’emergència per sequera, i com a conseqüència, s’apliquen les següents limitacions i restriccions als usos de l’aigua:

 1. Limitació del consum global d’aigua per a abastament de població en Emergència: Els volums
  lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 200
  litres per habitant i dia, incloent activitats econòmiques i comercials.
 2. Les limitacions que marca l’Agència Catalana de l’Aigua són:
 3. Prohibició de reg de jardins i zones verdes
 4. Prohibició de neteja de vehicles
 5. Prohibició d’emplenament de piscines particulars
 6. S’estableix un dotació màxima de 200 litres per habitant i dia que pot baixar fins els
  160 en cas d’emergència extrema.
  De conformitat amb allò previst a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i al decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, les administracions locals, en virtut del principi d’autonomia local, tenen la potestat reglamentària sancionadora. En qualsevol cas, l’Ajuntament vetllarà pel compliment de les mesures adoptades i, per tant, en cas d’incompliment caldrà tenir en compte el següent:
  Les infraccions es poden considerar molt greus, greus i lleus. La graduació de les infraccions va en funció de l’aigua que s’utilitza, mesurada en funció de la superfície on s’utilitza, així com en la reincidència del fet objecte d’infracció:
 • Infraccions lleus: fins a 750,00 €
 • Infraccions greus: fins a 1500,00 €
 • Infraccions molt greus: fins a 3000,00 €
  Són responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques que per acció u omissió executin els fets constituís de la infracció, encara que sigui títol de simple inobservança, i en concret les següents persones:
 • El titular del contracte de subministrament, o en el seu cas l’usuari de l’abastament.
 • La persona o persones que manipulen els elements d’abastament amb la finalitat d’eludir el compliment de les mesures contra la sequera establertes en el decret d’emergència de la Generalitat de Catalunya.
  La qual cosa es comunica per al seu coneixement i compliment.